top of page

საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ინგლისურის შესასწავლად ყველა დონისთვის:

1. Crow: The legend // ლეგენდა ყვავზე ( for A1)

Crow: the legend is a family friendly animation about how crows turned black and lost their beautiful singing voice. The film is easy to digest and is filled with new words regarding the animal kingdom.

ლეგენდა ყვავზე არის საოჯახო ანიმაცია იმაზე, თუ როგორ შეიფერნენ ყვავები შავად და როგორ დაკარგეს მშვენიერი სასიმღერო ხმა. ფილმი ადვილად აღსაქმელია და გაჯერებულია ლექსიკონით ცხოველთა სამყაროზე.


2. Welcome To My Life // მობრძანდით ჩემს ცხოვრებაში (for A2)

Welcome to my life is a family friendly animation about a teenage monster who goes to a regular public school. The movie is filled with casual, everyday conversations that could be very useful for speakers on a begginer level.

მობრძანდით ჩემს ცხოვრებაში არის საოჯახო ანიმაცია თინეიჯერ ურჩხულზე, რომელიც ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში დადის. ფილმში მრავლადაა ხშირი, ყოველდღიური საუბრებით, რომლებიც საკმაოდ გამოსადეგია დამწყები ინგლისურის მოლაპარაკეებისათვის.


3. Presentation // პრეზენტაცია (for B1)

Presentation is a short movie about struggles of having anxiety in a public school systems. Movie depicts how uneducated and unequipped schools are for children with special needs. This film is also full of amazing vocabulary about education system and mental health.

პრეზენტაცია არის მოკლმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს პრობლმებზე, რომლებსაც აწყდებიან შფოთვითი აშლილობის მქონე მოსწავლეები საჯარო სკოლების სისტემაში. ფილმში გადმოცებულია რამდენად უსწავლელები და მოუმზადებლები არიან სკოლები სპეციალური მოთხოვნილების მქონე ბავშვებისთვის. ფილმში ასევე მრავლადაა არაჩვეულებრივი სიტყვები განათლების სისტემაზე და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.


4. Young Americans // ახალგაზრდა ამერიკელები (for B2)

Young Americans is an action filled movie about irresponsible teenagers and consciences of being a foster child. If you need a bit of a pick me after a hard week, this movie is really fun and is pretty useful to sharpen your listening skill.

ახალგაზრდა ამერიკელები არის სათავგადასავლო ფილმი უპასუხისმგებლო თინეიჯერებზე და შედეგებზე, რომელიც შეიძლება ბავშვის გაშვილებას მოჰყვეს. თუ რთული კვირის შემდეგ განტვირთვა გჭირდებათ ეს ფილმი დაგეხმარებათ, თან საკმოიდ გამოსადეგია ინგლისურის მოსმენის უნარის უკეთ განვითარებისთვის.


5. Lowland Kids // დაბლობის ბავშვები (for C1)

Lowland kids is a documentary about the world's first climate refugees. It depicts a hard story of a family who had to leave all their history and memories behind and move to another, unknown land. The movie is great for evolving your listening skill because it includes variety of complicated accents.

დაბლობის ბავშვები არის დოკუმენტური ფილმი მსოფფლიოს პირველ კლიმატის დევნილებზე. ის აღბეჭდავს ოჯახის რთულ ისტორიას, რომელსაც მოგონებებისა და წარსულის დატოვება და ახალ, უცნობ მიწაზე გადასვლა მოუწია. ფილმი არაჩვეულებრივია მოსმენის უნარის განვითარებისთვის, რადგან მოიცავს მრავალ რთულ აქცენტს.


6. Rakka // რაკა (for C2)

Rakka is a sci-fi movie about a dystopian future of Earth. Aliens have invaded the planted and are threatening to exterminate the human race. The movie is filled with complicated lexis regarding science and philosophy. The film really makes you ponder about the whole existence of the mankind and its fragility.

რაკა არის სამეცნიერო ფანტასტიკა დედამიწის დისტოპიურ მომავალზე. პლანეტაზე უცხოპლანეტელები შემოიჭრნენ და ადამიანთა რასას განადგურებით ემუქრებიან. ფილმის ლექსიკა საკმაოდ რთულია და მოიცავს მეცნიერებასა და ფილოსოფიას. იგი მართლაც გაფიქრებს ადამიანთა მოდგმის მთელს არსებობაზე და მის სისუსტეზე.


346 просмотров1 комментарий

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page